Terminy Pobytów Pełnopłatnych:

Zaczynamy w każdy poniedziałek z możliwością przyjazdu w niedzielę. Turnusy są wielokrotnością tygodnia (6 dni, 13 dni, 20 dni, itd.)

Warunki przyjęcia rezerwacji Pobytów Pełnopłatnych:

1.Umowę uważa się za zawartą z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego zadatku w wysokości 30% kosztów całej kuracji.
2. Zadatek, o którym mowa w pkt 1 winien zostać wpłacony na konto Uzdrowiska w terminie 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji, zaś w przypadku upływu tego okresu przedstawiona w potwierdzeniu rezerwacji przez Uzdrowisko oferta cenowa jak i czasookres pobytu mogą ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego przedstawiając nową ofertę rezerwacji. Pozostałą kwotę zamawiający uiszcza w ciągu 2 dni od przyjazdu, nieuregulowanie pozostałej kwoty należności spowoduje brak ordynacji zabiegów na kolejne dni pobytu (akceptujemy karty płatnicze: VISA DEBETOWA, VISA KREDYTOWA, MASTER CARD -KREDYTOWA/OBCIĄŻENIOWA, MAESTRO).
3. Rezerwacja może być odwołana do 20 dnia przed terminem jej planowanego rozpoczęcia, wówczas otrzymany przez Uzdrowisko zadatek jest zwracany, po potrąceniu 70,00 zł tytułem kosztów manipulacyjnych.
4. O zachowaniu terminów określonych wyżej decyduje data stempla pocztowego.
5. Odwołanie rezerwacji po upływie terminu określonego w pkt 3 powoduje utratę rezerwacji i całości uiszczonego zadatku z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Zwrot uiszczonych kosztów kuracji, w tym zadatku może nastąpić wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, zaakceptowanych przez Dyrektora ds. Lecznictwa po potrąceniu poniesionych przez Uzdrowisko kosztów manipulacyjnych w kwocie 70,00 zł, zaś w przypadku przerwania z tychże przyczyn trwającego turnusu, po potrąceniu kosztów osobodnia za zrealizowany pobyt. W razie sporu sprawę zwrotu zadatku rozstrzyga Prezes Zarządu Spółki.
7. Cena za osobodzień obejmuje:
a) Pobyt leczniczy – obejmuje następujące usługi: zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie – bez kolacji w ostatnim dniu turnusu), opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską , 4 rodzaje zabiegów dziennie.
Zabiegi wydawane są od poniedziałku do soboty. Za każdy dzień świąteczny pacjent otrzymuje 4 zabiegi z puli zabiegów dodatkowych.
Przy pobycie co najmniej 13 dniowym pacjent otrzymuje dodatkowo 4 zabiegi promocyjne w tygodniu z puli zabiegów:
 muzykoterapia, platforma wibracyjna, ćwiczenia na rowerze treningowym, ćwiczenia na bieżni treningowej, masaż z podczerwienią, tlenoterapia.
b) Pobyt rekreacyjny – obejmuje następujace usługi: zakwaterowanie, wyżywienie (3 posiłki dziennie – bez kolacji w ostatnim dniu turnusu), opiekę medyczną, 2 rodzaje zabiegów:  muzykoterapia, bieżnia treningowa, tlenoterapia, stoły reco-alter, masaż z podczerwienią.
Zabiegi wydawane są od poniedziałku do piątku.
7.1 Przy sprzedaży usług w pełnym zakresie dla zamawiających, korzystających z leczenia pełnopłatnego począwszy od trzeciego pobytu ,ustalono rabat 5%, od czwartego – 6%, od siódmego - 7%, od dziesiątego – 10%, od piętnastego – 15%.
Przy Turnusach Promocyjnych rabaty nie łączą się. Aby skorzystać z rabatu należy przy meldunku okazać karty informacyjne lub rachunki za pobyt.
8. Do leczenia uzdrowiskowego wymagane są aktualne wyniki podstawowych badań lekarskich (OB, morfologia, mocz, EKG, RTG klatki piersiowej) i dotychczasowa dokumentacja medyczna. Na leczenie uzdrowiskowe zamawiający powinien zabezpieczyć sobie stale przyjmowane leki na cały czas trwania pobytu. Cena za pobyt nie obejmuje dodatkowych badań i konsultacji, niezwiązanych z nagłym zachorowaniem podczas pobytu w  Uzdrowisku.  Uprzejmie prosimy o posiadanie przy sobie aktualnego dowodu ubezpieczenia zdrowotnego.
9. Cena kuracji może ulec zmianie, o czym Uzdrowisko niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
10. W przypadku braku akceptacji nowej ceny Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawiadamiając Uzdrowisko w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o podwyżce ceny.
11. W przypadku opóźnionego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu Zamawiający z innych przyczyn niż określone w pkt 6, a leżących po stronie Zamawiającego, otrzymuje zwrot 20 % kosztu osobodnia.
12. Pobyt Zamawiającego rozpoczyna się śniadaniem pierwszego dnia turnusu, a kończy obiadem ostatniego dnia turnusu.
13. W przypadku przyjazdu Zamawiającego w przeddzień rozpoczęcia turnusu po godzinie 18, nocleg jest bezpłatny, jednak pacjent nie otrzymuje kolacji.
14. Uzdrowisko nie dokonuje zwrotów za niewykorzystane przez Zamawiającego wyżywienie i zabiegi.
15. Rezerwacja nie dotyczy konkretnego numeru pokoju.
16. Obowiązuje zakaz przyjazdu ze zwierzętami.
17. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na terenie Uzdrowiska.


W obiektach uzdrowiskowych dostępny internet bezprzewodowy.

Zgoda na podjazd pod Sanatorium Marconi na czas rozładunku i załadunku samochodu w dniu przyjazdu i wyjazdu na tyłach budynku.

Zapraszamy naszych Gości, pasjonatów wędkarstwa do odwiedzenia podczas pobytu w  „Uzdrowisku Busko-Zdrój” S.A  zbiornika wodnego Borowina. Szczegółowe informacje w recepcjach Sanatorium „Marconi” i „Krystyna” oraz na stronie internetowej www.ubz.pl 

*Przy przelewach zagranicznych uprzejmie prosimy o podanie przed numerem rachunku następującego kodu SWIFT  banku : INGBPLPW


Cennik Pobytów

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video