Cennik uzdrowiskowych usług pełnopłatnych (ceny w PLN)

 

Cennik Pobytów PDF

Cennik Turnusów Rehabilitacyjnych PDF

Cennik Turnusów dla Amazonek PDF

 

W związku z odmową NFZ pokrywania kosztów „pustostania” dotyczących pacjentów kierowanych do zakładów leczniczych „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., którzy rozpoczęli leczenie z opóźnieniem, zostali przedterminowo z własnej winy wypisani z sanatorium lub szpitala albo samowolnie przerwali kurację, zarząd ustala następujące zasady pobierania opłat rekompensujących koszty niewykorzystywanego skierowania.

Przeciętny koszt „pustostania” z tytułu niewykorzystywania okresu pobytu określonego w skierowaniu wydanym przez NFZ ustalam w następującej wysokości:

a) Przy pobytach sanatoryjnych:

- Sanatorium Willa Zielona/Oblęgorek - 172,00 zł za 1 osobodzień,

- Sanatorium Marconi/Mikołaj - 176,00 zł za 1 osobodzień,

- Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Krystyna” - 176,00 zł za 1 osobodzień,

b) Przy pobytach szpitalnych -  239,00 zł za 1 osobodzień.


Powyższe nie dotyczy sytuacji, jeżeli spóźniony przejazd lub skrócenie pobytu nastąpiło:

1)  z przyczyn leżących po stronie Spółki,

2)  z powodu choroby świadczeniobiorcy, która uniemożliwia terminowy przyjazd lub kontynuowanie pobytu,

3)  z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy.

 
W przypadku ustania ww. przyczyn, które doprowadziły do opóźnienia przyjazdu  lub przedwczesnego wyjazdu (np. choroba świadczeniobiorcy, śmierć członka rodziny), pacjent jest zobowiązany do powrotu do placówki w celu dalszego korzystania z przysługującej mu kuracji zgodnie z oryginalnym skierowaniem wydanym przez NFZ. Niepodjęcie kuracji w wyznaczonym czasie po ustaniu wspomnianych przyczyn będzie skutkować obowiązkiem pokrycia przez świadczeniobiorcę kosztów "pustostania" za okres, w którym miejsce przeznaczone dla pacjenta pozostawało niewykorzystane.

W przypadku gdy pacjent nie pokryje kosztów „pustostania” winien złożyć stosowane oświadczenie (wzór stanowi plik do pobrania). Oświadczenie pacjentów o późniejszym uregulowaniu należności należy przekazać w terminie 3 dni do Pionu Finansowego Spółki. W przypadku nieuregulowania należności w terminie wskazanym w oświadczeniu, zostanie wystawiona faktura VAT z terminem płatności 7 dni, stanowiąca  jednocześnie wezwanie do zapłaty. Brak wpłaty w terminie określonym na fakturze będzie skutkował wszczęciem postępowania windykacyjnego.

 

Multimedia
Zapraszamy do obejrzenia ostatnich materiałów video